Regulamin wypożyczalni TANI-WYNAJEM we Wrocławiu

 Regulamin rozwieje Twoje wątpliwości


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem najtańszej wypożyczalni samochodów osobowych TANI-WYNAJEM we Wrocławiu. Jest w nim wiele przydatnych informacji, w tym szczegółowe zasady wynajmu oraz użytkowania naszych samochodów. Jeśli jednak nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.


DZIAŁ I : PROCEDURA WYPOŻYCZENIA AUTA 

1:Rezerwacja samochodu dla klienta: osobiście, tel., e-mail.                  

2:Informacja klienta o ogólnych warunkach wynajmu samochodu:              

a) wybór i typ samochodu przez klienta

b) przestawienie zasad użytkowania samochodu 

c)warunki i możliwość przedłużenia okresu wynajmu samochodu  
3:Przygotowanie samochodu dla klienta:
a) sprawdzenie stanu technicznego

b) sprawdzenie czystości samochodu

c) podstawienie samochodu pod wskazany adres i umówioną godzinę lub odbiór osobisty spod Firmy  
4:Pobieranie kaucji poprzez kartę kredytową / debetową ( płatniczą ).

5:Spisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z regulaminem:
a) uzupełnienie danych najemcy i wynajmującego

b) określenie należności za wynajem

c) określenie długości trwania okresu wynajmu  
6:Pobranie od klienta następujących dokumentów wynajmu:

a) dowód osobisty do zrobienia skanów

b) prawo jazdy do zrobienia skanów
7:Kopie w/w dokumentów dołączone są do umowy 
8:Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron 
9: Spisanie protokołu odbioru przez klienta samochodu, w dwóch egzemplarzach: 
a) sprawdzenie stanu licznika

b) sprawdzenie stanu paliwa

c) sprawdzenie stanu wnętrza samochodu – uchwyt do nawigacji, radio, dywaniki

d) sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek
10:Przekazanie samochodu klientowi wraz z:

a) kluczykiem (jeden komplet)

11:Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego 
12:Rozliczenie klienta z należności

* Firma zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia pojazdu bez podania przyczyny. 


DZIAŁ II : WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA AUTA
 

1:Osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć do skopiowania Dokumenty: 
a) Dowód Osobisty z zameldowaniem na terenie RP (tylko obywatele Polski)

b) Prawo Jazdy 

c) Paszport (tylko obcokrajowcy)  

d) oraz kartę kredytowa lub debetową wystawioną na wynajmującego samochód. W przypadku firm dodatkowo zobowiązane są złożyć Zaświadczenie o wpisie do

 Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Odpis z rejestru KRS, Regon i NIP. W przypadku podstawienia samochodu do firmy, należy przygotować kserokopię

 wyszczególnionych dokumentów 

2:Kaucja:
Kaucja zwrotna zależna od klasy samochodu ( w przypadku obcokrajowców honorowana jest tylko karta kredytowa ). Najpóźniej należy uiścić ją krótko przed wydaniem

 pojazdu. Firma TANI-WYNAJEM Mariusz Jaworski akceptuje następujące karty : VISA, MASTERCARD, MAESTRO, JCB, DINERS CLUB, AMERICAN

 EXPRESS - wydane w Banku Polskim jak i Banku Zagranicznym. Karty pre-paid (przedpłacone), incognito (bez imienia i nazwiska) oraz wirtualne nie są akceptowane.
Kaucja zwrotna jest pobierana przy użyciu karty kredytowej/debetowej ( w rozumieniu również płatniczej ). Kaucja może być zatrzymana w całości lub części, jeżeli

 samochód zostanie zdany w innym stanie niż był odebrany do momentu wyceny kosztów naprawy uszkodzeń.

3:Wiek: 

Nasza Firma podpisuje umowy najmu pojazdu z osobami które posiadają minimum roczny staż za kierownicą oraz ukończyła 21 lat a nie przekroczyła 70 roku życia.

 Samochodem może kierować wyłącznie osoba wskazana w umowie najmu jako Kierowca tym samym upoważniona do kierowania pojazdem.

4:Płatność:
Klient płaci z góry za okres planowanego wynajmu pojazdu. Płatności dokonuje gotówką, przelewem bądź kartą.  

5: Rezerwacja i przedłużenie najmu: 

a) rezerwacji należy dokonać drogą telefoniczną, mailową bądź osobiście w siedzibie Wypożyczalni. Ważna rezerwacja musi zawierać następujące punkty: dane osobiste,

 dane teleadresowe, wypożyczany model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru oraz zdania pojazdu, rodzaj stawki, formę płatności

 za najem i kaucję.                                                     

b) rezerwację można składać z dowolnym wyprzedzeniem, przy czym wymaga to wpłaty 20% zadatku, który jest wliczany w kwotę najmu.                

c) w przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie jest zwracany.                  

d ) w przypadku rezygnacji z przedłużenia umowy najmu Najemcy zobowiązany jest ponieść koszty za wskazywany okres przedłużenia, które to są pobierane z kaucji.

e) w przypadku rezygnacji z umowy najmu, wówczas gdy zadatek nie został wpłacony, Firma Tani-Wynajem ma prawo obciążyć niedoszłego Klienta 20% kwotą najmu 

6:Paliwo:
Samochody podstawiane są z pełnym bakiem paliwa i powinny być zwrócone z takim samym poziomem paliwa w innym przypadku kaucja jest wstrzymana do momentu

 zatankowania samochodu do pełna następnie zwracana pomniejszona o koszty tankowania.

7:Kilometry: 

Limit kilometrów na dobę w cenie najmu zależy od samochodu tj., klasy pojazdu oraz długości najmu                               

- każde dodatkowe rozpoczęte 100 km ponad należny limit na cały okres najmu , to dodatkowy koszt 12,30  PLN brutto

 

DZIAŁ III : WARUNKI WYPOŻYCZENIA AUTA

1:Wypożyczający pojazd uznaje, iż otrzymuje samochód sprawny technicznie bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w

 takim samym stanie. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego auta muszą zostać uwypuklone w rubryce „Uwagi o pojeździe”. Gdy tak się nie stanie,

 potencjalne reklamacje ze strony użytkującego nie będą rozpatrzone.

2:60-minutowe opóźnienie oddania samochodu jest dopuszczalne, aczkolwiek wyłącznie za wcześniejszym zawiadomieniem Firmy oraz za dodatkową opłatą 30 PLN.

3:Przedłużenie najmu więcej niż godzinę powoduje automatyczne naliczenie kolejnej doby.                                                              

4:Brak poinformowania Firmy o opóźnieniu :przy każdej rozpoczętej godzinie jest naliczana opłata jak za kolejną dobę najmu większym niż 6 godzin (od wyznaczonej w

umowie do zwrotu pojazdu) a mniejszym niż 24 godziny Firma natychmiast powiadamia stosowne organy o przywłaszczeniu samochodu oraz nalicza opłatę równą

stawce dobowej najmu x 2 każdy rozpoczęty kolejny dzień, poza pierwszym, opóźnienia w oddaniu pojazdu naliczana jest opłata równa stawce dobowej najmu x 2 

5:Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie o tym Wypożyczalni upoważnia Firmę do natychmiastowego powiadomienia stosownych organów o kradzieży

samochodu jak i podwyższenia stawki razy 3, za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

6:Klient płaci jednorazowo opłatę przygotowawczą w kwocie 29 PLN i otrzymuje samochód czysty. Dopuszczalny jest zwrot samochodu brudnego (nie mylić z plamami 

na tapicerce i zniszczeniami ). 

7:W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę niepożądanych działań, odpowiedzialność finansowa Klienta sprowadza się do tzw. "udziału 

własnego", wysokości 2.000 PLN. W przypadku drobnej szkody, Klient może być obciążony mniejszą kwotą, według uznania Firmy.

8:W trakcie trwania najmu wypożyczający pojazd zobowiązany jest do przestrzegania standardowych zasad jego eksploatacji. Najemca dba także o stan techniczny 

samochodu (stan powietrza w ogumieniu oraz poziom oleju w silniku). W przypadku stwierdzenia ww. braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca 

zobowiązany do ich rekompensaty.

9:Podczas użytkowania pojazdu najemca ma całkowity zakaz opuszczania samochodem terytorium Polski pod karą 10.000 PLN oraz zgłoszeniem na Policję o 

przywłaszczeniu samochodu.                                                                      

10:W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Policję oraz Wypożyczalnię. Wszystkie szkody nie zgłoszone odpowiednim organom Klient będzie rekompensował na własny koszt.                                              

11:. W przypadku awarii należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię.                                         

12:Za usterki wynikające z niewłaściwego użytkowani pojazdu Wypożyczalnia obciąży Najemcę. 

13:W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego 

przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000 

PLN (dziesięć tysięcy złotych).

14:W momencie podpisania umowy Klient godzi się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru podpisu na siebie, własną firmę bądź przedsiębiorstwo, w którym jest 

zatrudniony. Najemca oświadcza równocześnie, iż jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy. Zobowiązuje się również 

do pokrycia wszelkich kosztów związanych fakturą wystawioną na siebie, bank, swoja firmę lub też inną osobę trzecią - w tym firmę, w której pracuje.

15:Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, 

uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Klient upoważnia Firmę do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytuły. Klient pokrywa także koszty opłat 

parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.                  

16:W umowa najmu Business obie strony oświadczają, iż są przedsiębiorcami, a ewentualne spory powstałe na skutek umowy poddane zostają decyzji Gospodarczego 

Sądu polubownego przy ul. Świętego Mikołaja we Wrocławiu.

17:Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszej umowie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

18:Klienta/Kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdu poza terytorium Polski pod karą 10.000 PLN wraz z całkowitą utratą kaucji oraz rozumienie przez 

Wypożyczalnię iż pojazd został przywłaszczony przez Najemcę.  

19: Klienta/Kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy powyżej 140 km/h pod karą utraty kaucji.

20:W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub narkotyków bądź bez ważnego prawa jazdy wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań, spraw sądowych i pozostałych kosztów związanych z umową najmu.

21:W przypadku kolizji z winy Klienta/Kierowcy bądź kradzieży samochodu, dalszy wynajem innego auta lub podmiana samochodu jest możliwa tylko za dodatkową 

opłatą.

22:Samochodem może kierować wyłącznie osoba, wskazana w umowie najmu jako Kierowca. 

23:Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  

DZIAŁ IV : ZASADY WYPOŻYCZENIA AUTA 

Wypożyczalnia TANI-WYNAJEM zwana dalej Wynajmującym, udostępnia Najemcy pojazd opisany w umowie. Wynajmujący zapoznał Najemcę ze 

stanem technicznym pojazdu i Najemca oświadcza, że stan samochodu nie budzi zastrzeżeń, a sam przedmiot umowy jest gotowy do dalszej eksploatacji. 

I ) Najemca oświadcza, że: 

1: przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Wynajmującym z tytułu przestrzegania i wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w niniejszej umowie

2: posiada ważne prawo jazdy oraz inne dokumenty, które przedłożył Wynajmującemu

3: wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy najmu podane ze strony Najemcy są zgodne z prawdą

4: wyłącza roszczenia w związku z awarią pojazdu, ponad te, które określono w umowie lub regulaminie. 

II ) Najemca zobowiązuje się: 

1: zwrócić pojazd w stanie w jakim go wynajął tj. czysty, zatankowany wraz z otrzymanym wyposażeniem

2: do zapłaty wszelkich opłat podanych przez Wynajmującego związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu pierwotnego np.: czyszczenie, pranie, itp. oraz

zatankowanie pojazdu

3: do złożenia w przypadkach losowych w/g ustaleń Wynajmującego oświadczenia ustalającego formę i termin rozliczenia się

4: do uzgodnienia i zatwierdzenia z Wynajmującym przedłużenia okresu najmu pojazdu.

5: po zakończeniu okresu najmu Klient bez wezwań winien przekazać pojazd określony w umowie Wynajmującemu w stanie pełnej sprawności technicznej

6: uiścić opłatę za tankowanie w przypadku braku zwrotu paliwa przez najemcę

7: eksploatować pojazd w pełni na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji

8: pokryć wszelkie koszty napraw wraz z kosztami holowania spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu, w tym użytkowanie samochodu w sposób

 niezgodny z warunkami umowy najmu

9: korzystać z pojazdu w sposób gwarantujący utrzymanie go w stanie pełnej sprawności technicznej jak i dbałość o wygląd estetyczny i czystość pojazdu

10: kierować pojazdem wyłącznie nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, narkotyków i innych używek

11: nie używać pojazdu w sposób mogący spowodować unieważnienie polisy ubezpieczeniowej

12: zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób należyty powszechnie przyjęty za szczególnie staranny

13: nie podejmować jakiejkolwiek próby ingerencji w jakąkolwiek część auta lub próby samodzielnej jej naprawy bez powiadomienia wynajmującego (wyjątek stanowi

 wymiana przebitego koła); naruszenie zasady spowoduje naliczenie kary w wysokości 3.000 PLN z tytułu złamania warunków umowy

14: nie występować w imieniu Wynajmującego

15: pokryć wszystkie koszty mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Najemcę i/lub kierowcę pojazdu; Najemca ponosi w tym aspekcie pełną i całkowitą

 odpowiedzialność; zobowiązanie ciąży na Najemcy do dnia uiszczenia kar

16: każdorazowo zabezpieczyć nawigację

III ) Najemca winien niezwłocznie poinformować Wynajmującego o:

1: każdej świecącej się kontrolce na desce rozdzielczej

2: kradzieży, utracie, uszkodzeniu lub awarii pojazdu

3: zagubieniu kluczy oraz dokumentów pojazdu

4: pojawiających się usterkach w funkcjonowaniu pojazdu, w tym przebiciu opony

5: otrzymanych mandatach karnych

6: w przypadku kradzieży pojazdu, utraty lub uszkodzenia pojazdu niezwłocznie należy zawiadomić Policję i Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu 


DZIAŁ V : WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU:
 

I ) pojazd nie może być kierowany przez inną osobę niż Kierowca i wskazaną w umowie jako kierowca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Jeżeli zostanie ujawniony fakt iż, samochód był kierowany przez inna osobę niż wskazana w umowie, Najemca ponosić będzie karę w wysokości 5.000 PLN, z tytułu złamania warunków umowy. 

II ) pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności obowiązuje: 

1: zakaz podnajmowania pod karą 10.000 PLN

2: zakaz brania udziału w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na prędkość, naukach jazdy, pod karą 1.000 PLN

3: zakaz używania do ciągnięcia przyczep pod karą 1.000 PLN

4: zakaz holowania lub pchania innych pojazdów pod karą 2.000 PLN

5: zakaz jazdy po lasach, bezdrożach, plażach pod karą 2.000 PLN

6: zakaz przewożenia niebezpiecznych lub zakazanych towarów pod karą 2.000 PLN

7: zakaz użytkowania wbrew przepisom prawa - kara 300 PLN

8: pojazd nie może wyjeżdżać poza granice Polski pod karą 10.000 PLN

9: okres wynajmu pojazdu może być przedłużony tylko za zgodą Wynajmującego .

10: obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pojeździe pod karą 500 PLN.

11: zakaz sprzedaży samochodu pod karą 10.000 PLN

12: zakaz montażu bagażnika na dachu pod karą 1.000 PLN

13: zakaz przeciążania samochodu pod karą 2.000 PLN 

III ) Odpowiedzialność Najemcy: 

1: Najemca zobowiązuje się pokryć koszty związane z likwidacją szkód powstałych w pojeździe bądź związanych z utratą pojazdu w wysokości: 

a) 2.000 PLN w przypadku konieczności usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej

b) do kwoty wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda nie jest objęta polisą

c) w przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez

 właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.

d)  udział własny w szkodzie jest ograniczony i wynosi od 10 PLN do 2.000 PLN, obejmuje uszkodzenia karoserii, układu jezdnego, dachu, szyb, reflektorów, lusterek, wycieraczek, podwozia, opon, tapicerki. Odpowiedzialność Najemcy nie jest ograniczona do 2.000 PLN jak wyżej, jeżeli pojazd użytkowany jest niezgodnie z Regulaminem Wypożyczalni. Szkoda powstała w okolicznościach prowadzących do wyroku Sądowego, grzywny bądź mandatu lud doszło do świadomego uszkodzenia pojazdu bądź też niedbałego zachowania, w 100% pokrywana jest przez Najemcę.

e) W przypadku uszkodzenia szyby Klient nie pokrywa jej równowartości a jest obciążony jedynie kwotą 99 PLN brutto.

f) Każda doba postoju samochodu z winy Najemcy obciąża Najemcę stawką jednej doby najmu brutto. 

g) Za szkody / uszkodzenia zgłoszone w trakcie trwania najmu odpowiada Najemca.

h) Zniesienie udziału własnego - możliwe wyłącznie w sytuacji gdy sprawcą szkody jest Kierowca innego pojazdu a szkoda zostanie pokryta z OC sprawcy.

i) W przypadku gdy Klient jest sprawcą wypadku/kolizji to wszelkie szkody na najmowanym pojeździe pokrywane są z udziału własnego do 2.000 PLN, dodatkowo gdy

 pojazd poszkodowany/uszkodzone mienie będzie naprawiany/e z OC sprawcy (tzn. z OC najmowanego pojazdu) Klient zostanie obciążony kwotą równowartości kaucji z umowy. 

2: W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest obciążony kwotą udziału własnego 2.000 PLN, natomiast w przypadku kradzieży samochodu wraz z dokumentami i

 kluczykami do samochodu, Najemca pokrywa 100 % wartości samochodu od ceny zakupu.

3: W przypadku kradzieży i związanej z nią odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia całej wartości samochodu (

 wartości zakupu samochodu) i związanych z tym wydatków.

4: W przypadku ucieczki Kierowcy z miejsca wypadku / kolizji Najemca zostanie obciążony karą 5.000 PLN

5: Klient odbiera pojazd na własną odpowiedzialność o zmierzchu, godzinach nocnych  czy też w warunkach załamania pogody np. deszcz, śnieg, grad, wichura czy mgła, itp. Wypożyczalnia w takich okolicznościach nie stosuje oświadczenia świadczącego o braku możliwości dokonania oceny technicznej odbieranego pojazdu.

6: Najemca ponosi pełną /całkowitą odpowiedzialność w momencie korzystania z pojazdu w celu transportu towarów niebezpiecznych, jak również w momencie zdarzeń

 skutkujących roszczeniem z pojazdu, gdy w ramach umowy najmu korzysta nieupoważniony kierowca lub kierowca nie posiadający wymaganego prawa jazdy. Dotyczy

 to również przypadków prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji.

7: Najemca ponosi pełną /całkowitą odpowiedzialność za przekazany mu samochód zastępczy w ramach umowy najmu.

8: Jeżeli uszkodzenie, utrata, zniszczenie pojazdu najmowanego bądź zastępczego lub jego części zostały wyrządzone umyślnie bądź wskutek poważnego zaniedbania ze

 strony Najemcy, albo przez niewykonanie, nieprzestrzeganie warunków umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialną. 

IV ) Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący zobowiązuje się:

1: Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym

 standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w

 stosunku do Wypożyczalni spowodowane awarią.

2: Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z winy Najemcy, wówczas nie przysługuje mu prawo do usprawnienia uszkodzonego pojazdu, do zastąpienia

 uszkodzonego pojazdu innym ani do zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

3:  W przypadku unieruchomienia auta z winy Najemcy, np. wyładowanie akumulatora poprzez nie wyłączone światła lub radio, wprowadzenie auta w miękki grunt lub

 śnieg, awaria nie wyklucza opłat wynikających z umowy oraz ogólnych opłat związanych z dojazdem do Użytkownika.

4: zwrócić Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli wynajmujący wyraził na to zgodę a Najemca udokumentował poniesione wydatki

 fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego oraz przedstawił pisemne oświadczenie przedstawiciela Assistance o przyczynie awarii, która to dyskwalifikuję winę

 Najemcy.

5: Zapewnić ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

6: Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i przewożone w najmowanym pojeździe.

7: Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku zgubienia kluczyka lub stwierdzenia

 użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitych kosztów najmu. Łącznie z

 całkowitą lub częściową utratą kaucji pobranej przez Wynajmującego.

8: Wynajmujący, by móc w 100% wypowiedzieć się na temat stanu technicznego zdanego pojazdu, musi dokonać jego pełnej oceny tzn. umyć go, dokonać jazdy próbnej, itp. Zastrzega sobie prawo by mieć na to siedem dni od momentu zdania pojazdu. W momencie gdy wynik tego badania będzie negatywny zdający zostanie o tym powiadomiony w odrębnym trybie a także obciążony finansowo.

9: Skrócenie okresu najmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia naliczonej kwoty.

10: Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową

 zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi we

 Wrocławiu.

 

DZIAŁ VI : CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH I KAR UMOWNYCH -  ( pobierane w pierwszej kolejności z kaucji) 

1:   Uszkodzenie skrzyni biegów - 2.000 PLN

2:   Spalenie sprzęgła - 1.500 PLN

3:   Uszkodzenie silnika np. zatarcie silnika – 3.000 PLN

4:   Zatankowanie nieodpowiedniego paliwa 1.000 PLN

5:   Brak dowodu rejestracyjnego 1.000 PLN

6:   Brak potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu OC 400 PLN

7:   Brak kluczyka 1000 PLN

8:   Brak tablic rejestracyjnych 400 PLN / sztuka

9:   Brak naklejki na szybie/ tablicy rejestracyjnej 200 PLN / sztuka

10: Brak radia 800 PLN

11: Brak nawigacji 500 PLN

12: Brak uchwytu do nawigacji 100 PLN

13: Brak ładowarki do nawigacji 100 PLN

14: Brak elementów karoserii 200 -3.000 PLN

15: Uszkodzenie podwozia / zawieszenia do 2.000 PLN

16: Uszkodzenie tapicerki do 2.000 PLN

17: Brak kołpaka - 1 szt  100 PLN

18: Zniszczenie felgi aluminiowej lub jej brak 1.000 PLN

19: Zniszczenie opony 200 PLN

20: Brak koła zapasowego 500 PLN

21: Brak lewarka 200 PLN

22: Brak trójkąta 100 PLN

23: Brak apteczki 50 PLN

24: Brak gaśnicy 100 PLN

25: Brak dywaników 300 PLN

26: Brak potwierdzeniem tankowania 300 PLN

27: Brak fotelika samochodowego 500 PLN